Om ‘n Lid van Noordkaap Jagtersvereniging te word, moet u eers ’n aansoekvorm invul
wat in e-formaat beskikbaar is (sien onder) of ‘n vorm per hand invul wat by die
kantoor of op ons webblad beskikbaar is.

• Die vorm moet deur u geteken word.

• ‘n Lid van NKJV moet u voorstel – sien die spasie op die aansoekvorm daarvoor
  ingeruim (Naam, Handtekening en Lidnommer)
• Die volledig ingevulde aansoekvorm moet aan die kantoor gestuur word tesame
   met u Toetreefooi en Ledegeld.
• Die aansoek word dan op die eerste komiteevergadering goedgekeur of
   afgekeur.
• Na goedkeuring word u besonderhede op die NKJV Databasis aangeteken.
• U kry dan u eerste posstuk vanaf die vereniging wat gewoonlik die volgende
   insluit: ‘n NKJV Grondwet, ‘n CHASA Handleiding, die jongste Hartie Nuusbrief of
   Hartebees Tydskrif en ‘n paar NKJV plakkers.


Die verskillende kategorië van Lidmaatskap


Eenmalige Toetreefooi R 150.00
Vol Lidmaatskap R 400.00 per aansoek per jaar
Familie ( Eggenote/ Student) R 200.00 per aansoek per jaar
Junior (Skolier) R 100.00 per aansoek per jaar


Becoming a member of the Northern Cape Hunters’ Association starts by filling in an
Application Form which is available in e-format (see elsewhere on this page) or by filling
one in by hand which is available at the office or on our webpage.


• The application must be signed by the applicant.
• A member of the NCHA must propose your application in the space allowed
  (Name, Signature and Membership Number)
• The completed application form must then be sent to the NCHA office
   accompanied by the Entry Fee and Membership Fee.
• The application will then be approved or not, at the first committee meeting.
• When accepted as a member your details will be recorded on our Data Basis.
• You will then receive a NCHA Constitution, a CHASA lectures blue book, the
   latest Hartie Newsletter/Hartebees Magazine and a couple of NCHA stickers.


The different categories of Membership


Once off entry fee R 150.00
Full Membership R 400.00 per application per year
Family (Spouse/Student) R 200.00 per application per year
Junior (Scholar) R 100.00 per application per year

NCHA Application Form-E Format

NCHA Application Form - PDF